ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)

มคอ.1   website ของ สกอ. >>>มคอ.1<<<

      ระดับปริญญาตรี

 1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  (25 พฤศจิกายน 2552)
 2. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552  (11 มกราคม 2553)
 3. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552  (29 เมษายน 2553)
 4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553  (26 มิถุนายน 2553)
 5. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553  (1 พฤศจิกายน 2553)
 6. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553  (13 ธันวาคม 2553)
 7. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2554  (3 มิถุนายน 2554)
 8. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554  (23 มีนาคม 2555)
 9. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554  (23 มีนาคม 2555)
 10. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554  (23 มีนาคม 2555)
 11. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556  (23 กันยายน 2556)
 12. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557  (5 พฤศจิกายน 2557)
 13. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557  (6 มีนาคม 2558)
 14. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสสนศาสตร์ พ.ศ. 2558  (22 กรกฎาคม 2558)
 15. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) พ.ศ. 2558  (12 มกราคม 2559)
 16. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (29 มกราคม 2559)
 17. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 (16 กันยายน 2559)
 18. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 (13 มีนาคม 2560)
 19. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 (6 พฤศจิกายน 2560)
 20. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (6 พฤศจิกายน 2560)       
 21. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 (20 กุมภาพันธ์ 2561)
 22. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 (28 พฤศจิกายน 2561)
 23. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (13 ธันวาคม 2561)
 24. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 (28 มีนาคม 2562)
 25. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 (6 มีนาคม 2562)
 26. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562  (6 มีนาคม 2562)

       ระดับบัณฑิตศึกษา

 1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554  (23 มีนาคม 2555)
 2. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (6 พฤศจิกายน 2560)
 3. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556  (23 กันยายน 2556)
 4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558  (22 กรกฎาคม 2558)
 5. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (29 มกราคม 2559)