ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย / ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย


>> หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๓๓
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๓๓
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๐
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๑
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๑
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราขธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๗


>> การบริหารงานบุคคล  
 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘

 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๔๘
 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ้างลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๔๘
 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘
 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๔๘
 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๔๙
 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๕๑
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ.๒๕๕๑
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ .๒๕๕๑
 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลบราชธานี ว่าด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ พ.ศ.๒๕๕๒
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีสอบแข่งหรือการคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๒
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอ กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อย่างสม่ำเสมอ พ.ศ.๒๕๕๒
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีไม่เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ.๒๕๕๒
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีถูกจำคุกในกรณีความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ พ.ศ.๒๕๕๒
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีถูกสอบสวนว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ พ.ศ.๒๕๕๒
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๒
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๔
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๔
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕‏
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
>> การศึกษา 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๔
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๓๙
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๓
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๔๓
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

>> คณะกรรมการต่างๆ  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๗
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๓๗
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๗
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๓
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Audit Committee) พ.ศ.๒๕๕๑

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2555
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘