ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน ฯ คณะบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567


โพสโดย ธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐกุล     โพสวันที่ 26 มีนาคม 2567 ,     (อ่าน 30 ครั้ง)  


หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน ตาม พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม USB 3 ชั้น 3 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีSearch