คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรมเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Techniques of Financial Statement Analysis for Internal Auditors)


โพสโดย ธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐกุล     โพสวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ,     (อ่าน 335 ครั้ง)  


สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Techniques of Financial Statement Analysis for Internal Auditors) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรในการนำความรู้ เทคนิคและวิธีการไปปฏิบัติงานตรวจสอบ อันจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้การจัดทำรายงานทางการเงินระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 คน   

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการและได้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว รวมทั้งได้กล่าวถึงความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์รายงานทางการเงินว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และธรรมาภิบาลด้านการเงินภายในองค์กร เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารในระดับหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น โครงการนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการวิเคราะห์งบการเงินให้ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถวางแนวการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อันจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และเกิดธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยต่อไป

การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางลดาวัลย์ โชติมานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวSearch