คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย ธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐกุล     โพสวันที่ 3 ตุลาคม 2562 , 16:15:06     (อ่าน 144 ครั้ง)  


กรมบัญชีกลาง ได้แจ้ง รายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา จำนวน 16 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านการกำกับดูแล (Governance) จำนวน 3 ประเด็น ด้านบุคลากร (Staff) จำนวน 3 ประเด็น ด้านการจัดการ (Management) จำนวน 5 ประเด็น และด้านกระบวนการ (Process) จำนวน 5 ประเด็น

ผลการประเมินพบว่า สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลคะแนนการประเมินภาพรวม 3.34 จาก 4 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 83.50)อยู่ในระดับ เป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms: GC) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์ 1 = สรุปรายงานผลการประเมิน (2 หน้า)

ไฟล์ 2 = รูปเล่มรายงานผลการประเมิน (23 หน้า)ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2

Search