คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโรงแรมทอแสงโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


โพสโดย ธันย์ชนก เทศนา     โพสวันที่ 28 สิงหาคม 2557 , 15:52:16     (อ่าน 218 ครั้ง)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และผู้ควบคุมงาน สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ต่อเนื่อง) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557  ณ  ห้องประชุมโรงแรมทอแสงโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือการทบทวนแผนการดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อพึงระวัง ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ให้มีความเข้าใจและเป็นการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่ให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  Search