คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน   | ค้นหาเอกสาร
คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
คู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
คู่มือการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
คู่มือการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับผู้ตรวจสอบพลังงาน
แบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุม (ปรับปรุง 28 ม.ค.57)
ประกาศกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติและแบบคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
แบบคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย (บพผ.๑)
แบบแจ้งข้อมูลการใช้พลังงานในรอบ ๖ เดือน ของอาคารควบคุม โรงงานควบคุมที่ได้รับการผ่อนผัน
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (18 รายการ)