คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศแจ้งขอความร่วมมือบัณฑิตดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชากรอกแบบฟอร์ม ประจำปีการศึกษา 2563


โพสโดย กมลวรรณ จันทป     โพสวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 , 14:04:34     (อ่าน 1,977 ครั้ง)  


ประกาศแจ้งขอความร่วมมือบัณฑิตดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชากรอกแบบฟอร์ม ประจำปีการศึกษา 2563

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความกรุณาจากผู้ใช้บัณฑิตในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และปัจจุบันได้เข้าทำงานในหน่วยงานของท่าน ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม และประเทศชาติ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบการ และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ต่อไป  


  ในการนี้ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสำรวจฯ ฉบับนี้ หรือมอบหมายให้ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ตอบแบบสำรวจฯ ฉบับนี้ ตามข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน ถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยฯ จะนำมาศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน หน่วยงาน และบัณฑิต  พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจฯ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 

 1. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับ ป.ตรี ทุกคณะ)

 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  (สำหรับบัณฑิตศึกษาทุกคณะ)

 

 

 Search