ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศแจ้งขอความร่วมมือบัณฑิตดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชากรอกแบบฟอร์ม ประจำปีการศึกษา 2565


โพสโดย กมลวรรณ จันทป     โพสวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 , 14:04:34     (อ่าน 17,270 ครั้ง)  


ประกาศแจ้งขอความร่วมมือบัณฑิตดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชากรอกแบบฟอร์ม ประจำปีการศึกษา 2565

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความกรุณาจากผู้ใช้บัณฑิตในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และปัจจุบันได้เข้าทำงานในหน่วยงานของท่าน ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม และประเทศชาติ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบการ และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ต่อไป  


  ในการนี้ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสำรวจฯ ฉบับนี้ หรือมอบหมายให้ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ตอบแบบสำรวจฯ ฉบับนี้ ตามข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน ถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยฯ จะนำมาศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน หน่วยงาน และบัณฑิต  พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจฯ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

คณะ/วิทยาลัย แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ป.ตรี แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ป.บัณฑิตศึกษา
1) คณะเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
2) คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
4) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
5) คณะเภสัชศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
6) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
7) คณะพยาบาลศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
8) คณะศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
9) คณะบริหารศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
10) คณะนิติศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
11) คณะรัฐศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์

 Search
ลิ้งค์ข่าวสาร