คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต มอบโล่กันเกราทอง ร้องเพลงสถาบันและพิธีบูม


โพสโดย เพลิน วิชัยวงษ์     โพสวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ,     (อ่าน 1,205 ครั้ง)  


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ 28 ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมใหญ่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 จัดให้มีพิธีมอบโล่บัณฑิตนักกิจกรรม  มอบโล่กันเกราทอง สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละคณะ โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานมอบ  นักศึกษาร่วมเชิดชูเกียรติร่วมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพลง ม.อุบล สัมพันธ์ และพิธีบูม เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นประทับใจยิ่ง สร้างความภาคภูมิใจแก่นักศึกษาและรุ่นพี่บัณฑิตทุกคน  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

           กิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต เริ่มจากตัวแทนนักศึกษาถือธงสถาบัน ธงคณะ ขบวนเชิญโล่เชิดชูเกียรติ โล่กันเกราทอง เทคนิคเชียร์ และนักศึกษา จำนวน 800 คน เข้าในเขตพิธี ประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ เทคนิคเชียร์ได้นำนักศึกษา ร่วมร้องเพลง มาร์ชมหาวิทยาลัย และเพลง ม.อุบลสัมพันธ์ จากนั้น Staff Boom ได้นำนักศึกษาพร้อมใจบูมให้กับรุ่นพี่ นับว่าเป็นพิธีบูมที่ยิ่งใหญ่และพร้อมเพรียงกันอย่างยิ่ง

           ในส่วนของผู้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ซึ่งพิจารณาจากบัณฑิตที่เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาประธานสภานักศึกษา ของมหาวิทยาลัย และคณะ จำนวน 17คน ดังนี้

       1. นายนฤเบศร์ สมบูรณ์ นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

       2. นางสาวสุดารัตน์  พิทักษ์พรพัลลภ นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

      3. นายวรรณกร มงคล ประธานสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2561

      4. นายชณที นามเวช นายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

      5. นายสุเมย์ พรมวัน นายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

      6. นายธนกร ใยคำ นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

      7. นายดนุพล พันธ์สุข นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

      8. นางสาวชัญญาภัค แสงชาติ นายกสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

     9. นายกฤตเมธ ศิลาโชติ นายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์

     10. นายเฉลิมวุฒิ ทองแจ่ม นายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

      11. นายเสรีภาพ ศรีบุรี นายกสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

      12. นายเกรียงไกร แก้งคำ  นายกสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

      13. นายจักรกฤษ จารุสิน นายกสโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์

      14. นายกานต์รวี เอี่ยมเด นายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

      15. นายฎฬัณ มิตรมาตร นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข

      16. นายณัฐปคัลภ์ กาลจักร นายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

      17. นางสาวณัฐมล ภู่สีทอง นายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  

       ส่วนโล่กันเกราทอง พิจารณาจากบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 ผลการเรียนสูงสุด ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ได้แก่

     1. นางสาวมะลิสา วงษาเสน คณะเกษตรศาสตร์

     2. นางสาวณัฏฐกันย์ เรืองเนตร คณะวิทยาศาสตร์

     3. นายยุทธชัย จำปาสด คณะวิศวกรรมศาสตร์

     4. นางสาวน้ำทิพย์ ปานทอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

      5. นางสาวธนาภา คุณากรสมสิริ คณะเภสัชศาสตร์

      6. นางสาวณัฐชยา อนุ คณะศิลปศาสตร์

      7. นางสาวปรางค์ทิพย์ เสาศิริ คณะรัฐศาสตร์

      8. นายเชี่ยวชาญ พรมสุภะ คณะนิติศาสตร์

      9. นายอานันต์ ขยันการ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

      10. นางสาวปริญญาพร ประชานอก คณะบริหารศาสตร์

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว       

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ภาพSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร