คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปีการศึกษา 2561 รุ่นที่28


โพสโดย เพลิน วิชัยวงษ์     โพสวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ,     (อ่าน 2,355 ครั้ง)  


            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 บัณฑิตรุ่นที่ 28 จำนวน 3,381 คน ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.45 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดการเรียนการสอน ก้าวสู่ปีที่ 30 มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค การสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค ภายใต้การบริหารงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา  อธิการบดี  ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จำนวน 71 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตรี 41 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน 16,342 คน ในประจำปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 3,381 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 3,247 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 134 คน  

            โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประเทศชาติ จำนวน 2 ราย ดังนี้  

            ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีผลงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารธุรกิจเป็นผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมทั้งในและต่างประเทศ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคม และมีบทบาทสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) สนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และการฝึกวิชาชีพและประสบการณ์การทำงานในการฝึกงานของนักศึกษา

             รางวัลรัตโนบล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์  ประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย (ปี 2557-2561) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคเอดส์โดยเฉพาะด้านการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จนผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล และเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญในการจัดทำคำของบประมาณเพื่อผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิต รุ่นที่ 28 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

                                                     เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าวSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร