ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2566


โพสโดย ภัทรวดี จรรยากรณ์     โพสวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 , 16:29:51     (อ่าน 768 ครั้ง)  


ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด

เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2566

         เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับค่ารักษาพบาลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจากทางราชการ หรือประกันสังคมได้

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  1. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่บาทถ้วน) โดยอยู่ในวงเงินกู้สามัญ
  2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาทต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
  3. ระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ไม่เกิน 60 งวด เว้นแต่สมาชิกได้พักชำระหนี้กับธนาคารออมสิน ให้ชำระงวดได้ตามที่สมาชิกพักชำระหนี้ แต่ไม่เกิน 60 งวด โดยสมาชิกต้งมีหนังสือรับรองจากธนาคาร
  4. เงินเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน
  5. สหกรณ์จะไม่หักหนี้เงินกู้ฉุกเฉินของสมาชิก
  6. มีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรคมะเร็ง, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหัวใจ, โรคปอดเรื้อรัง, โรคไทรอยด์เป็นพิษ, โรคระบประสาทจิตเวช, โรคภูมิแพ้ตัวเอง, โรคพาร์กินสัน, โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต, โรคภาวะที่เป็นจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิดหรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์ หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาร่างกาย
  7. ยกเว้น การผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อเสริมความงาม การแก้ปัญหาการมีบุตรยาก การตรวจรักษา หรือป้องกัน

การค้ำประกัน

  1. ให้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน
  2. วงเงินกู้เกินกว่าทุนเรือนหุ้นให้ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน (สามารถใช้สมาชิกที่ค้ำเงินกู้สามัญค้ำประกันได้)

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤสจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2567ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1