ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ มอบทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565


โพสโดย เพลิน วิชัยวงษ์     โพสวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ,     (อ่าน 416 ครั้ง)  


          สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ มอบทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565แบ่งเป็นทุกระดับจำนวน 25ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุตรสมาชิกในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิก ณ หน้าห้องสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565ที่ผ่านมา

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด มีมติให้จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก โดยที่ประชุมมอบหมายให้ คณะกรรมการศึกษา พิจารณาตามหลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1และช่วงชั้นที่ 2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุตรสมาชิก ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ซึ่งคณะกรรมได้พิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ อาทิ เงินได้รายเดือนของสมาชิก  อายุการเป็นสมาชิก กิจกรรมของบุตรที่ได้รับรางวัล และผลการเรียน เป็นต้น

          นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด นอกจากส่งเสริมด้านการออมและสวัสดิการเงินกู้ยืมให้กับสมาชิก ยังมีทุนสวัสดิการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน

                                                                       เพลิน  วิชัยวงศ์  กรรมการประชาสัมพันธ์ / ข่าวSearch