คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มทั่วไป

1.  แบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิก    (ปริ้น หน้า-หลัง เท่านั้น)

     เอกสารแนบ      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

                        - สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 1 เดือน

                        - สำเนาสัญญาจ้างหรือคำสั่งจ้าง

                        - รูปถ่าย 1 นิ้ว       จำนวน   1  รูป

     ++ ยื่นเอกสารภายในวันสิ้นเดือน เพื่อนำเข้าที่ประชุมเดือนในถัดไป ++

2.  แบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิก นักศึกษา/ศิษย์เก่า มหาวิทยาลับอุบลราชธานี   (ปริ้น หน้า-หลัง เท่านั้น)

     เอกสารแนบ      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                             - สำเนาใบปริญญาบัตร

     ++ ยื่นเอกสารภายในวันสิ้นเดือน เพื่อนำเข้าที่ประชุมในเดือนถัดไป ++

3.  แบบฟอร์มใบสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ

4.  แบบฟอร์มใบสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

5.  แบบฟอร์มใบสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

6.  แบบฟอร์มการลาออกจากการเป็นสมาชิก

7.  แบบฟอร์มการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

8.  แบบฟอร์มการเพิ่ม - ลด เงินฝาก

9. แบบฟอร์มการเพิ่ม - ลด หุ้น     

      เอกสารแนบ       - สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 1 เดือน  

     ++ ยื่นเอกสารภายในวันสิ้นเดือน เพื่อนำเข้าที่ประชุมเดือนถัดไป ++

10. แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง

11. แบบฟอร์มการหนังสือรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ และ Satatement 

12. แบบฟอร์มการซื้อหุ้น กรณีพิเศษ

13. แบบฟอร์มหนังสือรับทราบและยินยอมให้ผู้กู้พักชำระหนี้และปรับโครงสร้างหนี้

14. แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร