คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางพจนีย์  รัตนะเศรษฐากุล

                                                                                      ผู้จัดการ

 

                                                                    

              นางสาวณัฐิยา  รสหวาน                นางจิราวรรณ  ศักดิ์ศรี                 นางสาวสุกัญญา  พลบุญ            นางสาวภัทรวดี  จรรยากรณ์

                  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ                        เจ้าหน้าที่การเงิน                           เจ้าหน้าที่บัญชี                           เจ้าหน้าที่ธุรการ