คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สวัสดิการ

ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2561

- แบบฟอร์มสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก

- แบบฟอร์มสวัสดิการกรณีเกิดภัยพิบัติ

- แบบฟอร์มสวัสดิการรักษาพยาบาล กรณี ผู้ป่วยใน

- แบบฟอร์มสวัสดิการสำหรับผู้เป็นโสด หรือผู้ที่แต่งงานแต่ไม่มีบุตร

- แบบฟอร์มสวัสดิการเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด