คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ (VISION) / พันธกิจ (MISSION)

 

 

 วิสัยทัศน์ (VISION)
              "เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง โปร่งใส มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสมาชิกและสังคมอย่างยั่งยืน"

 

 พันธกิจ (MISSION)
    1. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก
    2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
    3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น
    4.ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม

 

 วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)
    พันธกิจที่ 1 วัตถุประสงค์
    1. เพื่อการบริการที่รวดเร็ว ประทับใจ ตรวจสอบได้
    2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก
    พันธกิจที่ 2 วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้สหกรณ์นำโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ มาใช้ในงานสหกรณ์ฯ
    2. เพื่อเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก และผู้สนใจทั่วไป
    พันธกิจที่ 3 วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
    พันธกิจที่ 4 วัตถุประสงค์
    1. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม