คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์

ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด

 

          นายสมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำริให้มีการจัดตั้ง "สหกรณ์ออมทรัพย์" ขึ้นสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์และให้เงินกู้แก่สมาชิกตามความจำเป็น

           ดังนั้น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2536 จึงได้มีการประชุมผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อพิจารณาดำเนินการขอจดทะเบียนตั้งสหกรณ์ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนายสมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์เข้าประชุม 72 คน และมี นางมยุรี วงษาเลิศ นางธารทิพย์ ปลื้มสุด และนางอรวรรณ คงเมือง นักวิชาการสหกรณ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วย

          ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะขอจดทะเบียนสหกรณ์ โดยใช้ชื่อว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด" และเลือกบุคคลที่ลงนามในหนังสือขอจดทะเบียนสหกรณ์ 14 คน คือ

             1. นายสมจิตต์ ยอดเศรณี                        2. นายวรพงษ์ สุริยจันทราทอง

             3. นางรัตนาพร เชื้อทอง                          4. นายประจัน มณีนิล

             5. นายปราณีต งามเสน่ห์                         6. นายมานัส ลอศิริกุล

             7. นายอุดม ทิพราช                                 8. นายสัจจา บรรจงศิริ

             9. นายวันชัย ทิพย์ชัย                             10. นายสุชินต์ ดรุณพันธ์

            11. นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์                           12. นางดารา สุระพร

            13. นางจุรีวรรณ สายสมาน                     14. นางเกษร จรัญพรหมสิริ

         ที่ประชุมยังได้เลือกตั้งบุคคลที่ลงนามในหนังสือขอจดทะเบียนสหกรณ์ทั้ง 4 คน เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ โดยมี

             1. นายสมจิตต์ ยอดเศรณี                       เป็นประธานกรรมการ

             2. นายปราณีต งามเสน่ห์                        เป็นรองประธานกรรมการ

             3. นางรัตนาพร เชื้อทอง                         เป็นเหรัญญิก

             4. นายวันชัย ทิพย์ชัย                             เป็นเลขานุการ

         สหกรณ์ได้จดทะเบียนตั้งสหกรณ์เรียบร้อย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2536 โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 110 คน ได้เลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ อ.012836