คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง เงื่อนไขการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่อง เงินงวดชำระหนี้

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร พ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เงินคงเหลือเพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีพ

ประกาศ เรื่อง เงื่อนไขการทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้ และการต่อประกัน

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2563

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตแก่สมาชิก

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาการสรรหาบริษัทประกันภัยผู้ค้ำ (ประกันหนีหนี้)

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

ประกาศ เรื่อง มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 

ประกาศ เรื่อง มาตรการฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

ประกาศ เรื่อง กำหนดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก และแบบฟอร์มการกู้ฉุกเฉิน

ประกาศ เรื่อง การใช้แบบฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน และการใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้เงินเพื่อเหตุเฉุกเฉิน

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การกรอกเอกสารของสหกรณ์

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร

ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่น

ประกาศ เรื่อง ค่าเบี้ยปรับ กรณีสหกรณ์สำรองเงินจ่ายค่าประกันให้สมาชิกรายเดือน

ประกาศ เรื่อง ขอปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษมทรัพย์

ประกาศ เรื่อง เงื่อนไขการรับเงินฝาก