คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

พันธกิจหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อป้องกันและรักษาทรัพย์สิน สถานที่ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

 2. ควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ภายในมหาวิทยาลัย

 3. ป้องปรามเหตุโจรกรรม เหตุประทุษร้ายและสิ่งผิดกฎหมาย ภายในมหาวิทยาลัย

 4. ป้องกันบรรเทาอุบัติภัย อัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย และบริเวณใกล้เคียง

 5. ดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

 1. อาจารย์ 

2. นักศึกษา

3. บุคลากร

4. ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี