คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผลัดที่ 1

 

ผลัดที่ 2

กลุ่มอาคาร

1. นายบัวผัน  กำลังดี

2. นายสมพร  เมืองนายม

3. นายประสิทธิ์  วงศ์มั่น

4. นายทวี  ทองบ่อ

5. นายไพรพนา  จันใหญ่

6. นายไพศาล  สันธิ

7. นายทองใบ  ผลชะอุ่ม

8. นายพิชิต  บุตรแต้ม

9. นายบัญชา  มาศรี

10. นายเอกราช  จำปาทอง

11. นายสิทธิ์  ศิลาเกษ

12. นายประมวล  ภูโท

13. นายอนุศักดิ์  พุทธพิมพ์

14. นายสนิท  แก้ววงษา

15. นายธานิน  สอดสี

16. นางสาคร  สุทธิกุล

17. นายภูมิพันธ์  บัวโรย

18. นายวิเชียร  มุ่งหมาย

19. นายอาธร  หนูสวัสดิ์

20. นายทวี  คะเนแน่น

21. นายอำพร  บรรเทาทัน

22. นายจักรกฤษ์  แสวงวงศ์

23. นายพุฒ  เพิ่มวงศ์

24. นายยศไกร  ปรางนวน

25. นายณเดชน์  สร้อยมุกดา

26. นายสมชาย  นามวี

27. นายส่ง  บุญไพโรจน์

28. นางพานิช  คงคาพันธ์

29. นางจำรัส  เขาแก้ว

30. นางทุมมา  จันอนงค์

31. นายสุพล  สุดแสดง

32. นางนิตยา  ดวงศรี

33. นายพรศักดิ์  ดำพะธิก

34. นายบุญศรี  มลทินอาจ

35. นายอำนวย  ด้วงทอง

36. นายสุนีย์  หล้าพิมพ์

37. นายเจริญ  สิงเงิน

38. นายอาคาร  โทระสา

39. นายสมรัก  ทะวงษา

40. นายอนุชา  เพชรชารี

41. นายรักมณี  นามะลี

42. นายประครอง  สีเกิด

43. นายฉัตรชัย  โสวรรณี

44. นางคำสอน  กุคำธร

45. นายไสว  สุตันตั้งใจ

46. นายสมปอง  ทวีกาล

47. นายนิทัศ  ภูชาคำ

48. นายรวมพล  มะลิ

49. นางรุ่งตะวัน  หล้าพิมพ์

50. นายวิชัย  ชมพูปัด

51. นายสมภาร  จันทร์ทอง

กลุ่มประตู

1. นายไพรวงศ์  ไชยงาม

2. นายสมหวัง  นิลบารันต์

3. นายอุทัย  ศรีรักษา

4. นายอุทัย  สมงาม

5. นายทวีสันต์  เผ่าเพ็ง

6. นายสามารถ  เกษมสุข

7. นายพิษณุ  ชัยอำนาจ

8. นายเฉลิมพล  บุตรโสม

 

 

 

กลุ่มอาคาร

1. นายไพรวงงณ์  วงษ์วรรณ์

2. นายนิคม  สุทธิกุล

3. นายปรีชา  จรรยากร

4. นายภักดี  สนองผัน

5. นายแพร  โคสารคูณ

6. นายเพ็ชร  หล้าสิงห์

7. นายสันติ  สิริวรรณ

8. นายประยุทธ  ติภู

9. นายชัยธวัช  เพ็งพงษ์

10. นายธาราพงษ์  ประทีปทอง

11. นายวรวัฒน์  บุตรโสม

12. นายไพฑูรย์  แก้วพวง

13. นายเศรษฐพล  แถลงสุข

14. นายสิทธิศักดิ์  ศรมณี

15. นายบุญเลิศ  แก้วเขียว

16. นายสุดใจ  แก้วประเสริฐ

17. นายสุธิน  บุญไพโรจน์

18. ร้อยตรีเลิศศักดิ์  คำแก่นกลาง

19. นายบุญหลาย  จรรยากร

20. นายวิทยา  เงินมั่น

21. นายบุญธรรม  ผลพะยุง

22. นายพัน  ศรีระโท

23. นายปรียา  บุญไพโรจน์

24. นายสุรินทร์  สาวันดี

25. นายณรงค์  นามฮง

26. นายอลงกรณ์  ทางาม

27. นายอำพร  สมบูรณ์

28. นางกินตะรา  ไชยชิต

29. นางเพ็ญนภา  กำลังดี

30. นางวารี  ทาประจง

31. นายจำเนียร  ด้วงทอง

32. นางถัน  บุญไพโรจน์

33. นางสำลี  กำลังดี

34. นายไพบูรณ์  พุฒธิกรณ์

35. นายอภิรักษ์  ชูรัตน์

36. นายทองดี  สุวรรณ์สิงห์

37. นายสมัย  คงคาพันธ์

38. นายเจริญ  โทถม

39. นายกองแก้ว  บุญตาเพศ

40. นายสำเนียง  ด้วงทอง

41. นายสมพงษ์  ทองให้

42. นางสายชล  ธิอามาตย์

43. นายเหรียญชัย  ดำพะธิก

44. นายมงคล  หอมกลิ่น

45. นายแสวง  รักษาพล

46. นายสุริยา  ชรารัตน์

47. นายเสกสรร  มวลสุข

48. นายทองจัน  ขันทะวัตร์

49. นายสุริศักดิ์  มิ่งมูล

50. นายประจง  ดวงตรีมุล

51. นายวุฒิชัย  จรรยากรณ์

กลุ่มประตู

1. นายนิรันดร์  สมอาจ

2. นายรอน  ศรีชมพู

3. นายคำสอน  บรรหาร

4. นายอำพร  ดำพะธิก

5. นายวัชระ  มาลาจันทร์

6. นายศราวุุธ  นาครักษ์

7. นายเอกพล  ศรีบุญเรือง

8. นายสมศักดิ์  ลิกลัค

9. นายภิรมย์  สีใสสงค์

 

More text goes here.