คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากร สายตรวจ

ผลัดที่ 1

นายสมสุข  ดำพะธิก

หัวหน้าสายตรวจ

 

ผลัดที่ 2

นายสมสุข  ดำพะธิก

หัวหน้าสายตรวจ

1. นายวาสนา  ธิอามาตย์

2. นายกิจนภาจนกรณ์  มูลอ่อน

3. นายฉัตรชัย  โพธิ์ชูชาติ

4. นายณรงค์  ทะวีพันธ์

5. นายประพัตษ์  ปะถะมา

6. นายธีระศักดิ์  หินแก้ว

7. นายเพลินจิตย์  พรมตา

 

1. นายสุนทร  สุทธิกุล

2. นายสำรวย  ชนะมี

3. นายสุริยัน  เปลี่ยมสติ

4. นายศุภชัย  พุทธพิมพ์

5. นายสมดี  อิงมั่น

6. นายศักดิ์ชัย  การะเกษ

7. นายสุวรรณ์  ดวงดี