คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ธรรมเนียบผู้บริหารสำนักงาน

เริ่ม ปี พ.ศ. 2548-2552

1.) รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีคูณ  สวรรค์ตรานนท์

    ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

    พันตำรวจโทแสวง  รัศมี

    ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย

 

เริ่ม ปี พ.ศ. 2552-2553

2.) อาจารย์ศุภชัย  หาทองคำ

    ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

    พันเอก(พิเศษ)อดุลย์  ศรีพวง

    ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย

 

เริ่ม ปี พ.ศ. 2554-2555

3.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย

    ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

    นายปริทัศน์  มันทวานุกูล

    ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการรักษาความปลอดภัย

 

เริ่ม ปี พ.ศ. 2555-2557

4.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย

    ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

    นายกิตติพศพงศ์  วรรณคำ

    ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการรักษาความปลอดภัย

 

เริ่ม ปี พ.ศ.2557-2558

5.) ดร.สิรินทร์ทิพย์  บุญมี

    ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

    นายกิตติพศพงศ์  วรรณคำ

    ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร

 

เริ่ม ปี พ.ศ.2558-2559

6). อาจารย์ทรงพล  อินทรเศียร

     ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์

     นายกิตติพศพงศ์  วรรณคำ

     ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร

 

เริ่ม ปี พ.ศ.2559-2560

7.) ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง

    ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

    นายกิตติพศพงศ์  วรรณคำ

    ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร

 

เริ่ม ปี พ.ศ.2560-2562

8). ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์

    ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

    นายกิตติพศพงศ์  วรรณคำ

    ตำแหน่ง หัวหน้ารักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร

 

เริ่ม ปี พ.ศ.2562-ปัจจุบัน

   9).ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์

  ตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

  นายกิตติพศพงศ์  วรรณคำ 

  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร