คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หอพักนักศึกษา

       

    

               หอพักนักศึกษา นอกจากเป็นสถานที่พักนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นให้หอพักนักศึกษา เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นสถานที่พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป

               หอพักส่วนกลาง ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานหอพักนักศึกษา โครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีทั้งหมด 8 หลัง (แบ่งเป็นหอพักชาย 2 หลัง  หอพักหญิง 6 หลัง)

หอพักพัดลม ห้องน้ำในตัว คือ หอพักลีลาวดี 2 และหอพักราชาวดี 3

หอพักปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว คือ หอพักลีลาวดี 1 และหอพักราชาวดี 4

                    บรรยากาศโดยรอบมีการจัดภูมิทัศน์สวยงาม  ร่มรื่น เน้นความโล่งโปร่ง สบาย อาคารแต่ละหลังมี 4 ชั้น แต่ละชั้นมี 32 ห้อง  รวม 4 ชั้น 128 ห้อง (หอพัก 4 หลัง มีห้องรวมทั้งหมด 512 ห้อง) มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบกล้องวงจรปิดทุกชั้น สำหรับบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ภายในอาคารตลอด 24 ชั่่วโมง  โดยมีบริษัทกำจรกิจก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ร่วมลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 4 หลัง มีวงเงินในการก่อสร้าง 265,899,874.28 บาท (สองร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์)

หอพักสวัสดิการ ห้องน้ำในตัว  คือ หอพักราชพฤกษ์ 1

หอพักสวัสดิการ  ห้องน้ำรวม คือ หอพักราชาวดี 1,  หอพักราชาวดี 2  และหอพักราชพฤกษ์ 2

                    อาคารเป็น 4 ชั้น จำนวน 3 หลัง คือ หอพักราชาวดี 1, หอพักราชาวดี 2,  หอพักราชพฤกษ์ 2 อาคารแต่ละหลังมีห้องจำนวนทั้งหมด 75 ห้อง  และอาคาร 2 ชั้น  จำนวน 1 หลัง คือ หอพักราชพฤกษ์ 1 มีห้องพักจำนวน 58 ห้อง รวมทั้งหมด  283 ห้อง  บรรยากาศโดยรอบมีการจัดภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่น  มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ภายในหอพัก

 1. มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก
 2. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกหอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. มีแม่บ้านประจำหอพัก
 4. มีเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ
 5. มีเครื่องทำน้ำเย็นทุกชั้น
 6. มีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ไว้บริการนักศึกษา
 7. เข้าหอพักด้วยการแสกนลายนิ้วมือเข้าหอพัก

บริเวณโดยรอบหอพัก

 1. อยู่ใกล้กับศูนย์อาหาร ร้านมินิมาร์ท ศูนย์กีฬา ศูนย์สุขภาพชุมชน และอาคารกิจกรรมนักศึกษา
 2. มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านทั้งวัน

 

บริการของสำนักงานหอพัก

 1.  มีบริการด้านไปรษณีย์ การซ่อมบำรุง ประสานงาน และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ
 2. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประสานงานรถฉุกเฉิน นำส่งโรงพยาบาล 24 ชั่วโมง
 

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์หอพัก

 


รายละเอียดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (8 หลัง)

     

 

หอพักราชาวดี 4 (หอพักปรับอากาศชาย)

[ดูภาพภายในหอพัก]   [แผนผังหอพัก]   [พื้นที่ใช้สอยในห้อง]  [ค่าบำรุงหอพัก]

 

หอพักลีลาวดี 1 (หอพักปรับอากาศหญิง)

[ดูภาพภายในหอพัก]   [แผนผังหอพัก]   [พื้นที่ใช้สอยในห้อง]  [ค่าบำรุงหอพัก]

 

 

     

 

หอพักลีลาวดี 2 (หอพักพัดลมหญิง)

[ดูภาพภายในหอพัก]   [แผนผังหอพัก]   [พื้นที่ใช้สอยในห้อง]  [ค่าบำรุงหอพัก]

 

หอพักราชาวดี 3 (หอพักพัดลมหญิง)

[ดูภาพภายในหอพัก]   [แผนผังหอพัก]   [พื้นที่ใช้สอยในห้อง]  [ค่าบำรุงหอพัก]

 

 

     

 

หอพักราชพฤกษ์ 1 (หอพักสวัสดิการหญิง ห้องน้ำในตัว)

[ดูภาพภายในหอพัก]   [แผนผังหอพัก]   [พื้นที่ใช้สอยในห้อง]  [ค่าบำรุงหอพัก]

 

หอพักราชพฤกษ์ 2 (หอพักสวัสดิการชาย  ห้องน้ำรวม)

[ดูภาพภายในหอพัก]   [แผนผังหอพัก]   [พื้นที่ใช้สอยในห้อง]  [ค่าบำรุงหอพัก]

 

 

     

 

หอพักราชาวดี 1 (หอพักสวัสดิการหญิง  ห้องน้ำรวม)

[ดูภาพภายในหอพัก]   [แผนผังหอพัก]   [พื้นที่ใช้สอยในห้อง]  [ค่าบำรุงหอพัก]

 

หอพักราชาวดี 2 (หอพักสวัสดิการหญิง  ห้องน้ำรวม)

[ดูภาพภายในหอพัก]   [แผนผังหอพัก]   [พื้นที่ใช้สอยในห้อง]  [ค่าบำรุงหอพัก]

 

ระบสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2564