คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

                   

                สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่ดำเนินการและประสานงานในการจัดหาดูแลรักษาและบริหารรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดมทรัพยากรและการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดหาและจัดการด้านธุรกิจเพื่อแสวงหาทุนและทรัพยากรที่จำเป็นต่างๆ ตามนโยบายการแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณแผ่นดินของรัฐ และริเริ่มโครงการธุรกิจสินทรัพย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางทางด้านติดต่อเชิงธุรกิจระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก