คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระเบียบ/ประกาศ (สำหรับนักศึกษา)

ระเบียบ

>> ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555

 

ประกาศ

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียมการเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2556 (ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556)

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าบำรุงหอพักส่วนกลาง กรณีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2556

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการหักค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษาส่วนกลาง พ.ศ.2556

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องอ่านหนังสือปรับอากาศหอพักส่วนกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระเบียบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประเภทรายรับ รายการ และอัตราค่าที่พักรับรองภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธนี เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจหอพักนักศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560)

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เงื่อนไขการพักอาศัยในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2560)