คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผู้บริหารและบุคลากร

                       


ผศ.ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

 


 

 


ดร.วศิน  โกมุท

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

นางสาวมนัสดา  ชัยสวนียากรณ์

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ผศ.สืบพงศ์  หงษ์ภักดี

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

     


 

 ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ


 

ชื่อ-สกุล   : นายธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ

ตำแหน่ง  : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 045-353061 เบอร์ภายใน 3061

email      : tanate.s@ubu.ac.th


กลุ่มงานบริหารทั่วไป


   

 

 

ชื่อ-สกุล   : นางมนธิรา  จันสุตะ

ตำแหน่ง   : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน                                   (งานบุคคล)

โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน  7524
email        : montira.p@ubu.ac.th

 

 

 

ชื่อ-สกุล   : นางสาวศิริลักษณ์  ทองไทย
ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
โทรศัพท์  : 045-353089  เบอร์ภายใน 3089
email        : sirilak.t@ubu.ac.th

 

 

 

 

 

       
ชื่อ-สกุล   : นายสมัย  สำลีวงศ์
ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 3089
email       : adsama2629@gmail.com

 

   

 

   

 


กลุ่มงานการเงิน บัญชี พัสดุ


   

ชื่อ-สกุล  : นายชนษ์ปกรณ์  หาญชูวงศ์
ตำแหน่ง  : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 7522
email :   kampanat.h@ubu.ac.th

 

ชื่อ-สกุล  : นายรัชชนนท์  แกะมา
ตำแหน่ง  : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
                  หัวหน้านักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน  3028
email :

 

       
ชื่อ-สกุล  : นายวีระยุทธ  แก้วกล้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 7522
email :    weerayut.k@ubu.ac.th

 

ชื่อ-สกุล  : นายกันตินันท์  ตาบุดดา
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 7522
email :   kunteenun.t@ubu.ac.th

 

 

   

 


กลุ่มงานภูมิทัศน์


   

 

ชื่อ-สกุล  : นายวาทสันต์  อุทสิงห์
ตำแหน่ง  : หัวหน้างานภูมิทัศน์
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 3089, 7500

 

 

 

ชื่อ-สกุล  : นายเสรี  มั่นคง
ตำแหน่ง  : พนักงานทั่วไป (ภูมิทัศน์)
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 3089, 7500

 

       
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 


ฝ่ายหอพักนักศึกษา


 

ชื่อ-สกุล   : นางสาวระพีพร  ประทุมเลิศ

ตำแหน่ง  : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษา

โทรศัพท์ : 045-353061 เบอร์ภายใน 3061

email      : rapeeporn.p@ubu.ac.th

 

กลุ่มงานหอพักนักศึกษา


   
ชื่อ-สกุล  : นางสาวกมลชนก   พิญพงศ์
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 045-353089  เบอร์ภายใน 3089
email :  kamonchanok.t@ubu.ac.th

    

ชื่อ-สกุล  : นางบุษดี   วงษ์ศรีแก้ว
ตำแหน่ง  : พนักงานทั่วไป(ฝ่ายบริการ)
 โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน  7520
email :   budsadee.w@ubu.ac.th

  

       

 

 


กลุ่มงานช่าง


   

ชื่อ-สกุล  : นายวีระพงษ์  สมสุพรรณ
ตำแหน่ง  : ช่างซ่อมบำรุง
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 3089

     

ชื่อ-สกุล  : นายเจริญ   คำแน่น
ตำแหน่ง  : ช่างซ่อมบำรุง
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 3089, 7500

   

       
ชื่อ-สกุล  : นายจรูญ   คำแน่น
ตำแหน่ง  : พนักงานทั่วไป (ช่าง)
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 3089, 7500

   

   
       


 

 


ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์


 

 ชื่อ-สกุล  : นายภาคภูมิ   โทนหงสา

 ตำแหน่ง  : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินฯ

 โทรศัพท์ : 045-353062  เบอร์ภายใน  3062

 email :    pakpoom.t@ubu.ac.th

 

กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพย์สินฯ


   
 
ชื่อ-สกุล  : นางสาวพิมพา   คำมุงคุณ
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 7523
email :     pimpa.k@ubu.ac.th

 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวดาริกา  โทนหงสา
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 7523
email :    darika.t@ubu.ac.th
    
  
         
 
ชื่อ-สกุล  : นางสาวรจนา  จรรยากรณ์
ตำแหน่ง  : พนักงานทั่วไป (ห้องพักรับรอง)
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 7523
 
   
   
ชื่อ-สกุล  : นางเสาวคล  แก้วสิงห์
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป 
โทรศัพท์ : -

     
   
         
 
ชื่อ-สกุล  : นางสาวพิศมัย  คงคาพันธ์
ตำแหน่ง  : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์ : -

 

ชื่อ-สกุล  : นายบุญมี   ศรีภักดี
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป 
                 (ภูมิทัศน์โรงอาหาร-ศูนย์อาหาร)
โทรศัพท์ : เบอร์ภายใน 3089, 7500

     
         

              

 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำโรงอาหารกลาง

 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์อาหาร

 
 

 

1. นางทองปน    รสจันทร์

2. นางบุญมี        ภูโท

3. นางนิยม         นิยมญาติ

4. นางวิไลวรรณ  กลิ่นงาม

5. นายวรวิทย์      ทองเเจ่ม

6. นายรัศมี          สุนิที

7. นางสาวสมร    สุวรรณะ

 

 

1.  นางอุดร         มณีสุข

2. นางโสภา        สำลีวงค์

3. นางสมยงค์     อิงมั่น

4. นางปุษยา       วงษาเทศน์

5. นางหนูกาย     สิริมา

6. นางมะลิ         สุดแสดง