คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

              องค์กรที่สร้างรายได้ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์                            

             องค์กรมืออาชีพที่บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์และจัดบริการอุปโภค บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ

 
พันธกิจ

            ๑. จัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

              ๒. จัดให้มีบริการด้านอุปโภค และบริโภคที่มีคุณภาพแก่นักศึกษาและบุคลากร

              ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย