คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังความรู้การประกันคุณภาพภายใน

 - หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ-2563-2564

 - เอกสารบรรยาย TQA Journey : Change in Criteria 2020-2021

    - เอกสาร 1

    - เอกสาร 2

    - เอกสาร 3

    - เอกสาร 4

 - เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมที่ปรึกษาประกันคุณภาพพบสำนักฯ ครั้งที่ 1/2563