คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  การช่วยฟื้นคืนชีพ - ค่ายดอกพะยอม พยาบาลฯ ม.อุบลฯ
โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ค่ายดอกพะยอม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการอาชีพ ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะ/หลักสูตรที่นักเรียนสนใจ

    โพสเมื่อ : 9 มีนาคม 2564