ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรม เรื่อง การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในกรอบภาคีวิศวกรโยธา


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ,     (อ่าน 57 ครั้ง)  


          การเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎี โดยมีการฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการสอนให้นักศึกษารับทราบเทคนิคพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม แต่นักศึกษายังขาดการเรียนรู้ด้านประสบการณ์ การอบรมความรู้จากหน่วยงานด้านวิชาชีพเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ของนักศึกษาในการทำงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธาหลังสำเร็จการศึกษา

          จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนั้น ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมหลักสูตร "การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในกรอบภาคีวิศวกรโยธา” จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการของภาควิชาที่ได้จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้แก่วิศวกรโยธาทั่วไป และยังเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาของภาควิชาอีกด้วย โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นใน วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 6314Aคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ONSITE & ONLINE)

            กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธาให้ รู้เท่าทันวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  และแข่งขันได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถปรับใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อแก้ปัญหาการทำงาน โดยคิดอย่างเป็นองค์รวม เรียนรู้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไข อย่างมีระบบ และและยังเป็นกิจกรรมที่ใช้สำหรับเตรียมความพร้อมในการทำงานให้นักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาอีกด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1

Search