ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมแข่งขันคอนกรีตกำลังสูง ภายในภาควิชาวิศวกรรมโยธา


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ,     (อ่าน 92 ครั้ง)  


วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดโครงการแข่งขันผลิตคอนกรีตกำลังสูง ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันของนักศึกษาภายในภาควิชา  โดยภาควิชาได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้วยกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อนักศึกษาจะได้นำความรู้ในชั้นเรียน มาฝึกทักษะปฏิบัติด้านวิศวกรรมโยธา โดยโครงการแข่งขันผลิตคอนกรีตกำลังสูงนี้ นักศึกษาจะได้นำความรู้ในวิชา วัสดุและการทดสอบทางวิศวกรรมโยธา มาประมวลและประยุกต์ปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาออกแบบส่วนผสมคอนกรีต และการปรับดีไซน์ส่วนผสมคอนกรีต ให้สามารถรับกำลังได้ดีมากขึ้นตามลำดับ ถือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง สามารถปรับใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อปรับปรุงผลงาน ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นการเริ่มเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันด้านคอนกรีตกับสถาบันอื่นๆ ในระดับชาติ อันจะส่งผลดีต่อนักศึกษาและต่อภาพรวมของหลักสูตร และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอนาคตอีกด้วยSearch