ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การแนะนำภาควิชาวิศวกรรมโยธาในรายวิชา Introduction to Engineering


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ,     (อ่าน 103 ครั้ง)  


วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 รองศาสตรจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นท แสงเทียน รักษาการหัวหน้าภาควิชา ได้แนะนำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้แก่นักศึกษาปี 1 ในรายวิชา Introduction to Engineering เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาทิเช่น อาชีพที่เกี่ยวข้องหลังสำเร็จการศึกษา ลักษณะงานที่ทำ คุณลักษณะที่สำคัญของวิศวกรโยธา  สถิติการได้งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชา สถิติการเลือกภาควิชาในแต่ละปี การดูแลนักศึกษาของภาควิชา การเตรียมตัวของนักศึกษาเพื่อเข้าภาคโยธา การปรับตัวในการเป็นนักศึกษาของภาควิชา กิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพที่ทางภาควิชาได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นวิศวกรโยธาที่ดี

       ซึ่งการแนะนำภาควิชาในครั้งนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตัวเมื่อเข้าเรียนในภาควิชา รวมถึงเป็นข้อมูลสำคัญในการเลือกอาชีพของนักศึกษาอีกด้วยSearch