ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดสอบในรายวิชา 1305 215 การฝึกงานสำรวจภาคสนาม


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ,     (อ่าน 107 ครั้ง)  


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ได้จัดสอบในรายวิชา 1305 215 การฝึกงานสำรวจภาคสนาม โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการดำเนินการสำรวจภาคสนามที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจริงนอกสถานที่ เพื่อสร้างแผนที่ทางวิศวกรรมโยธา  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมงปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดของ external stakeholder (สภาวิศวกร) ในช่วง summer ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา โดยการสอบในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ห้อง EN6204 เวลา 8.00-10.00 น.Search