ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมวันไหว้ครู ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2566


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ,     (อ่าน 155 ครั้ง)  


กิจกรรมไหว้ครูเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาทุกชั้นปีได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมและรำลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์ ซึ่งในปีการศึกษานี้จัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยนักศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครู แล้วเชิญให้คณาจารย์ในภาควิชาให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาให้มีสุภาพอ่อนน้อม คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมวันไหว้ครู มีดังนี้
 
1. ให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธามีโอกาสแสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึง พระคุณของครูอาจารย์ 
2. ให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ทำสืบต่อกันมายาวนาน
3. เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น   
4. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเมตตา ความรัก ความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษาอาจารย์ และบุคลากร ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.อุบลฯ


Search