ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมสอบ Project I ภาควิชาวิศวกรรมโยธา


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ,     (อ่าน 131 ครั้ง)  


      เมื่อนักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 ได้ดำเนินการจัดทำรูปเล่มของเค้าโครงปริญญานิพนธ์ในโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาได้จัดสอบเพื่อประเมินผมการดำเนินงานเค้าโครงปริญญานิพนธ์ในโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 ของนักศึกษา โดยได้จัดสอบประเมินผลตั้งแต่วันที่ 12-23 มิถุนายน 2566

       โดยการประเมินผลเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประเมินผลการสอบ ทั้งสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ในโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 โดยประเมินผลการทำงานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทำงาน ผลงานที่เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งวิธีการประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำโครงงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้การศึกษาบรรลุมาตรฐานผลของการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ความรู้ ทักษะปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านลักษณะนิสัยSearch