ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการจัดการความรู้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “เทคนิคการกำหนด PLOs ตามเกณฑ์ AUN-QA”


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ,     (อ่าน 123 ครั้ง)  


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “เทคนิคการกำหนด PLOs ตามเกณฑ์ AUN-QA” ให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย และ ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ​ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทราบถึงเทคนิคในการกำหนด PLOs ตามเกณฑ์ AUN-QA เทคนิคในการเชียน SAR รวมถึงการ Mapping ระหว่าง PLOs กับ TQF ที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร  โดยโครงการบรรยายในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 6313 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีSearch