ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมสอบนักศึกษาฝึกงาน


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ,     (อ่าน 172 ครั้ง)  


     หลังจากที่นักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ ภายใต้การกำกับดูแลของสถานประกอบการและคณะฯ ไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ หรือ 320 ชั่วโมงการทำงานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงงานที่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักศึกษาต้องส่งบันทึกรายงานการฝึกงานประกอบการประเมินผลฝึกงานตามกำหนด โดยในการสอบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษานี้ ทางหลักสูตรวิศวกรรมโยธาได้จัดสอบประเมินผลการฝึกงานขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้อง EN6401-6406 อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
โดยการสอบนักศึกษาในครั้งนี้หลักสูตรได้ประเมินมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/การฝึกงาน ดังนี้
1) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
4) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
5) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
6) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
8) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
9) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
10) แสดงบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
11) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานและการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
12) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้


Search