ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ,     (อ่าน 51 ครั้ง)  


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566ได้รับการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร การเปิดหลักสูตรใหม่ในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565Search