ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรม รุ่นพี่แนะนำการเรียนรุ่นน้อง ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ,     (อ่าน 65 ครั้ง)  


กิจกรรม รุ่นพี่แนะนำการเรียนรุ่นน้อง ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นกิจกรรมที่พี่ๆโยธาแนะนำการเรียนในแต่ละรายวิชา การปรับตัว รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้แก่รุ่นน้องโยธา เพื่อให้เกิดการปลูกฝังลักษณะบัณฑิตวิศวกรรมโยธาที่พึงประสงค์ นอกจากนี้แล้วยังมีการแนะนำกิจกรรมนักศึกษาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละชั้นปีให้แก่รุ่นน้องภาคโยธาทราบอีกด้วย

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่

1.การแนะนำการเรียนในแต่ละวิชาที่น้องๆลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษาที่ 2/2565 โดยที่ พี่ปี4 จะมา แนะนำน้องปี 3 และปี 3 จะมาแนะนำน้องปี 2

2.การแนะแนวกิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในภาคการศึกษาที่ 2/2565

วัน เวลา สถานที่

1.) ชั้นปีที่ 2 วันศุกร์ที่ 4 พ.ย.2565 เวลา 15.30-16.30น. ที่ห้อง EN6204

     -เวลา 15.30-16.00 น.กิจกรรม พี่ปี 3 แนะนำการเรียนให้น้องปี 2

     -เวลา 16.00-16.30 น.กิจกรรม พี่ชุมนุมแนะแนวกิจกรรม

2.) ชั้นปีที่ 3 วันศุกร์ที่ 4 พ.ย.2565 เวลา 15.00-17.00น. ที่ห้อง EN6204

     -เวลา 16.00-16.30 น.กิจกรรม พี่ชุมนุมแนะแนวกิจกรรม

     -เวลา 16.30-17.00 น.กิจกรรม พี่ปี 4 แนะนำการเรียนให้น้องปี 3 Search