ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วันไหว้ครู และวันครอบครัวโยธา ประจำปีการศึกษา 2565


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ,     (อ่าน 363 ครั้ง)  


กิจกรรมไหว้ครูเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาทุกชั้นปีได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมและรำลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยนักศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครู แล้วเชิญให้คณาจารย์ในภาควิชาให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาให้มีสุภาพอ่อนน้อม คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย 

ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นในวันเดียวกันนี้ คือ กิจกรรมวันครอบครัวโยธา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่หลักสูตรจัดให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนเข้าศึกษาในภาควิชาฯ ทั้งในด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ระเบียบและการปฏิบัติตนในระหว่างที่ศึกษาอยู่ สายวิชาที่ต้องศึกษา และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการฝึกงาน ข้อที่ควรปฏิบัติในการฝึกงานของนักศึกษา ในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรจะจัดการแนะแนว เรื่องการสมัครงาน การเรียนต่อ และมีการแนะนำสายวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธาให้กับนักศึกษา นอกจากนี้แล้ว กิจกรรมนี้ยังจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้ทราบถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ และยังเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาทุกชั้นปีอีกด้วยSearch