ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การอบรมการใช้ BIM & Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ,     (อ่าน 421 ครั้ง)  


ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิศวกรโยธาของภาควิชาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาและเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานให้นักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา โดยทางภาควิชาได้เชิญวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดและบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด จัดการอบรมการใช้ BIM & Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้างแก่นักศึกษาและบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในวันที่ 9 และ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ที่ผ่านมานี้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาวิศวกรรมโยธาให้ รู้เท่าทันวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  และแข่งขันได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถปรับใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อแก้ปัญหาการทำงาน โดยคิดอย่างเป็นองค์รวม เรียนรู้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไข อย่างมีระบบอีกด้วย
 


Search