ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

survey camp

กิจกรรมการสำรวจภาคสนามที่จัดขึ้นในช่วง summer ของนักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 2 เป็นกิจกรรมในรายวิชา 1305 215 การฝึกงานสำรวจภาคสนาม (Practical Training in Surveying) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมสำรวจ ทักษะการใช้เครื่องมือสำรวจ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและการเขียนแบบ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานรังวัดสำรวจพื้นที่  กิจกรรมการสำรวจภาคสนามนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถปรับใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อแก้ปัญหาการทำงาน โดยคิดอย่างเป็นองค์รวม เรียนรู้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไข อย่างมีระบบอีกด้วย