ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

course 2566-2

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต section อาจารย์ผู้สอน
1 1305100 Engineering Statics 3 (3-0-6) 1 ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
2 1305200 Strength of Materials 4 (4-0-8) 1 ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 
3 1305203 Applied Mathematics for Civil Engineers 3 (3-0-6) 1 ดร. รัตนาภรณ์ แก้วกลึงกลม
4 1305204 Computer Programming 3 (2-3-4) 1 ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
5 1305213 Surveying 3 (3-0-6) 1 ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
6 1305214 Surverying Laboratory 1 (0-3-0) 1 ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์ และคณะ
7 1305231 Fluid Mechanics 3 (3-0-6) 1 ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ        
2 ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
8 1305233 Fluid Mechanics laboratory 1 (0-3-0) 1 ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ และคณะ
9 1305240 Engineering Geology 3 (3-0-6) 1 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
10 1305250 Hydraulic Engineering 3 (3-0-6) 1 ผศ.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
11 1305320 Structural Theory 3 (3-0-6) 1 ผศ.ดร.นท แสงเทียน
12 1305321 Structural Analysis 3 (3-0-6) 1 ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
2 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
13 1305322 Structural Engineering Laboratory 1 (0-3-0) 1 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย และคณะ
14 1305341 Soil Mechanics 3 (3-0-6) 1 ผศ.ดร.นท แสงเทียน
15 1305342 Soil Mechanics Laboratory 1 (0-3-0) 1 ผศ.ดร.นท แสงเทียน และคณะ
16 1305343 Foundation Engineering 3(2-3-4) 1 ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
17 1305360 Water Supply and Sanitary Engineering 3 (3-0-6) 1 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล         
18 1305371 Highway Engineering 3(3-0-6) 1 ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
19 1305372 Highway Engineering Laboratory 1(0-3-0) 1 ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ และคณะ
20 1305390 Practical Training 0(0-0-6) 1 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
21 1305423 Reinforced Concrete Design 4 (3-3-6) 1 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
2 ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
22 1305432 Construction Technique and Management 3 (3-0-6) 1 พลเอกชูชัย สินไชย
23 1305492 Civil Engineering Seminar 1 (0-3-0) 1 ผศ.ดร.นท แสงเทียน และคณะ
24 1305494 Civil Engineering Project 1 1(0-3-6) 1 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย และคณะ
25 1305495 Civil Engineering Project 2 1(0-3-6) 1 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย และคณะ

กลุ่มวิชาชีพเลือก

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต section อาจารย์ผู้สอน
1 1305413 Geographic Information System for Engineers 3(2-3-4) 1 ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
2 1305442 Field Testing for Geotechnical Engineering 3 (3-0-6) 1 ผศ.ดร.นท แสงเทียน
3 1305425 Prestressed Concrete Design 3 (3-0-6) 1
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
4 1305436 Advanced Concrete Technology 3 (3-0-6) 1 ผศ.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
5 1305496 Special Topics in Structural Engineering 3 (3-0-6) 1 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
6 1305498 Special Topics in Geotechnical Engineering 3 (3-0-6) 1 ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์