ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Senior Project Award-TCA

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ได้รับรางวัลดีเด่น และรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดปริญญานิพนธ์ (Senior Project Award)ปีที่ 7 พ.ศ.2565 จัดขึ้นโดย สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย(TCA, Thailand Concrete Association) ในวันที่ 1 มิ.ย. 65 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ทีมที่ 1 รางวัลดีเด่น

จัดทำโดย 1.  นายณัฐชนนท์ จันทราเรืองฤทธฺ์ 2.  นายอดิศักดิ์ ไชยเทพ 3. นายอานนท์ สุนะไตร 4. นาย ปิยวัฒน์ สาริโย

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผศ. เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

ทีมที่ 2 รางวัลชมเชย

จัดทำโดย 1. นายบวรศักดิ์ คัทธรินทร์  2. นายปรเมษฐ์ บุญสิงห์  3. นายศิริวุฒิ ศรีไม่นาม  4.  นายสุทธิศักดิ์ ฉิมรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผศ.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

ทีมที่ 3 รางวัลชมเชย

จัดทำโดย 1. นายณัฐศักดิ์ ทิวพิมาย   2. นาย ธีรพัฒน์ พากเพียร  3. นาย สมชาย ปามุทา  4.  นาย สุรวุฒิ ศรีทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผศ.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย