ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อัตราค่าบริการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุแบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 การทดสอบกำลังคอนกรีต สำหรับงานก่อสร้าง

ลำดับ

รายการทดสอบ

หน่วยนับ

ราคาปกติ(บาท/หน่วย)

มาตรฐาน

การทดสอบ

1

การทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีตทรงลูกบาศก์

ก้อน

100

ASTM C39

2

การทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีตทรงกระบอก

ก้อน

150

ASTM C39

3

การทดสอบกำลังดึงของคอนกรีต(Test for Splitting Tensile Tensile Strength of  Cylindrical Concrete Specimens)

ตัวอย่าง

200

ASTM C 496

4

การทดสอบกำลังดัดของคานคอนกรีต(Test for Flexural Strength of  Concrete)

ตัวอย่าง

200

ASTM C 78

5

การทดสอบหาค่าการดูดซึมน้ำของคอนกรีตมวลเบา

ตัวอย่าง

200

มอก. 1505-2541

6

การทดสอบหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตมวลเบา

ตัวอย่าง

200

มอก. 1505-2541

หมวดที่ 2 การทดสอบมวลรวมผสมคอนกรีต (ทรายและหิน)

ลำดับ

รายการทดสอบ

หน่วยนับ

ราคาปกติ(บาท/หน่วย)

มาตรฐาน

การทดสอบ

1

การทดสอบความคงตัวของมวลรวมหยาบ(Test for soundness of coarse aggregates)

ขนาด

2,000

ASTM C 88-99a

2

การทดสอบหาปริมาณวัสดุขนาดเล็กกว่า 75 ไมโครเมตร (Test for Materials Finer Than 75 µm in Aggregate by Washing)

ตัวอย่าง

500

ASTM C 117

3

การทดสอบหาดินเหนียวและวัสดุร่วนในมวลรวม(Test for Clay Lumps and Friable Particles in Aggregates)

ตัวอย่าง

500

ASTM C 142

4

การทดสอบปริมาณอินทรีย์สารที่ปนอยู่ในทรายผสมคอนกรีต(Test for Organic Impurities in sands for concrete)

ตัวอย่าง

500

ASTM C 40

5

การทดสอบหาอัตราการพองตัวของทราย(Test for Bulking of  Sand)

ตัวอย่าง

500

ASTM C 29

6

การทดสอบหาส่วนคละของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ(Sieve Analysis of  Fine and Coarse Aggregates)

ตัวอย่าง

500

AASHTO T 27 ASTM C 136

7

การทดสอบหาความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมของมวลรวมละเอียด(Test for Specific Gravity and Absorbtion of  Fine Aggregate)

ตัวอย่าง

500

ASTM C 128

8

การหาความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมของมวลรวมหยาบ(Test for Specific Gravity and Absorbtion of  Goarse Aggregate)

ตัวอย่าง

500

ASTM C 127

9

การทดสอบหาหน่วยน้ำหนักของมวลรวม(Test for Unit Weight of Aggregate)

ตัวอย่าง

500

ASTM C 29

10

การทดสอบความแกร่งของมวลรวมหยาบ(Abrasion Resistence of Coarse Aggregate by Los Angeles Machine)

ตัวอย่าง

800

ASTM C 131

11

การทดสอบหาปริมาณความชื่นในมวลรวม(Test for Total Moisture Content of  Aggregate by Drying)

ตัวอย่าง

500

ASTM C 566

หมวดที่ 3 การทดสอบเทียบเครื่องมือ : แม่แรง Proving Ring และเครื่องมืออื่นๆ

ลำดับ

รายการทดสอบ

หน่วยนับ

ราคาปกติ(บาท/หน่วย)

มาตรฐาน

การทดสอบ

1

เครื่องขนาด 0 -100 ตัน

เครื่อง

5,000

 -

2

เครื่องขนาด> 100 - 300 ตัน

เครื่อง

5,000

 -

หมวดที่ 4 การทดสอบวัสดุก่อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต แผ่นเหล็กรูปพรรณ

ลำดับ

รายการทดสอบ

หน่วยนับ

ราคาปกติ(บาท/หน่วย)

มาตรฐาน

การทดสอบ

1

ทดสอบกำลังอัดของอิฐมอญ(ทดสอบกำลังอัด 10 ก้อนต่อตัวอย่าง)

ตัวอย่าง

1,000

มอก. 77-2517

2

ทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐมอญ(ทดสอบ 5 ก้อนต่อตัวอย่าง)

ตัวอย่าง

500

มอก. 77-2517

3

ทดสอบการรับแรงของรอยเชื่อม เหล็กแผ่น ขนาดหน้ากว้าง 9 x 100 มม.

ตัวอย่าง

800

ASTM E8-69

4

ทดสอบแรงดึงเหล็กแผ่นขนาดหน้ากว้าง 8 x 40 มม.

ตัวอย่าง

500

ASTM A 615/A 615M-95a

5

ทดสอบแรงดึงเหล็กแผ่นขนาดหน้ากว้าง 16 x 40 มม.

ตัวอย่าง

600

ASTM A 615/A 615M-95a

6

ทดสอบแรงดึงเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6, 9 มม.

ตัวอย่าง

200

ASTM A 617

7

ทดสอบแรงดึงเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12, 16 และ 20 มม.

ตัวอย่าง

300

ASTM A 617

8

ทดสอบแรงดึงเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.

ตัวอย่าง

400

ASTM A 617

9

ทดสอบแรงดึงเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 28 มม. ขึ้นไป

ตัวอย่าง

500

ASTM A 617

10

ทดสอบแรงดึงเหล็กตะแกรงWire mesh

ตัวอย่าง

200

มอก. 737-2549

หมวดที่ 5 การทดสอบในงานวิศวกรรมปฐพี

ลำดับ

รายการทดสอบ

หน่วยนับ

ราคาปกติ(บาท/หน่วย)

มาตรฐาน

การทดสอบ

1

การทดสอบหาการกระจายขนาดคละของเม็ดดิน โดยวิธีตะแกรงร่อน (Sieve Analysis)

ตัวอย่าง

500

ASTM D 422 และ AASHTO

T88

2

การทดสอบค่าขีดจำกัดอัตเตอร์เบิร์ก(Atterberg’s Limits) 

ตัวอย่าง

500

ASTM D 4318 และAASHTO T89 T90 T92

3

การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน(Specific Gravity) 

ตัวอย่าง

500

ASTM D 854 และ AASHTO

T100

4

การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน(Permeability test)

ตัวอย่าง

3,000

ASTM D2434 และAASHTO

T215

5

การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน(Permeability test)

ตัวอย่าง

5,000

ASTM D5084

6

การทดสอบการยุบอัดตัวของดิน(Consolidation Test)       

ตัวอย่าง

5,000

ASTM  D 2435  และ AASHTO

T216

7

การทดสอบการเฉือนโดยตรง(Direct Shear Test)

ตัวอย่าง

1,500

ASTM  D 3080 และ AASHTO

T 232

8

การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด(Unconfined Compression Test)   

ตัวอย่าง

500

ASTM D 2166 และ  AASHTO

T 208

9

การทดสอบความแน่นแบบมาตรฐาน(Standard compaction test)

ตัวอย่าง

2,000

ASTM D 698-91 และ AASHTO

T-99

10

การทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน(Modified compaction test)

ตัวอย่าง

2,500

ASTM D 1557 – 91 และ AASHTO T-180

11

การทดสอบหาหาความหนาแน่นในสนาม(Field Density Test)

จุด

500

ASTM  D1556 และAASHTO

T191

13

การทดสอบหาค่าแคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช(California Bearing Ratio; CBR)

ตัวอย่าง

2,500 (Unsoaked) 3,000 (Soaked)

ASTM   D1883 และAASHTO

T193

14

การทดสอบกำลังรับน้ำหนักของดินโดยวิธีPlate load test

จุด

8,000-12,000

ASTM D 1196-93(Re-approved 1997)

15

เก็บตัวอย่างดินโดยใช้Hand Auger

(ความลึกไม่เกิน 4 ม.)

หลุม

2,000

ASTM D 1586

16

การทดสอบเสาเข็มวิธีSeismic Integrity Test

จุด

300

 

หมวดที่ 6 การทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดในการตรวจสอบ

ราคา

บาท/หน่วย

1

มอก.128 – 2549

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ

ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ความหนา และความยาว

100

เหล็กเสริม                  

:เหล็กเสริม ตามยาว

100

 

:เหล็กเสริมตามขวาง

: ปริมาณเหล็กเสริมตามขวาง

100

 

 

 

 

: ความหนาของคอนกรีตหุ้ม

100

 

 

 

 

: ระยะเรียงของเหล็กเสริมตามขวาง

100

 

: การต่อเหล็กเสริมตามขวาง

100

ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ)

100

สมบัติทางกล

: แรงที่ทำให้ท่อแยกและแรงกดสูงสุด

1,000

 

: ความต้านแรงอัดของท่อคอนกรีต

1,000

2

มอก.576 – 2546 แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง

หล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต

ความกว้าง

150

ความหนาของแผ่นคอนกรีต

150

ความยาว

150

เปลือกและผนังกั้นโพรง

150

ขนาดและเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมอัดแรง

150

จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง

150

ลักษณะทั่วไป

100

ความหนาของคอนกรีตหุ้ม

150

ความโก่ง

150

ความต้านทานแรงอัดสูงสุด

600

การรับน้ำหนักบรรทุก

3,000

3

มอก.828 – 2546 แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง

หล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต

ความกว้าง

150

ความหนาของชิ้นส่วนคอนกรีต

150

ความยาว

150

เปลือกและผนังกั้นโพรง

150

ขนาดและเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมอัดแรง

150

จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง

150

ลักษณะทั่วไป

100

ความหนาของคอนกรีตหุ้ม

150

ความโก่ง

150

ความต้านทานแรงอัดสูงสุด

600

หมายเหตุ

1. ราคาค่าทดสอบ ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง

2.  ศูนย์ทดสอบวัสดุขอสงวนสิทธ์ไม่ทำการทดสอบให้จนกว่าผู้ขอใช้บริการได้ชำระค่าทดสอบเต็มจำนวนเสียก่อน

3.  ในกรณีที่มีการทดสอบนอกสถานที่ ราคาข้างต้นนี้ ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงและอัตราค่าเช่ารถบริการ โดยคิดค่าเบี้ยเลี้ยงด้วยอัตราต่อไปนี้