ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายวิชาที่เปิดสอนเทอม 2/2565

รายวิชาที่เปิดสอนเทอม 2/2565

 

สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาปี 2

 

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                                 

 

1305 204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)                               

3(2-3-4)

กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                          

 

1305 100 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Statics)

3(3-0-6)

1305 200 กำลังวัสดุ (Strength of Materials)

4(4-0-8)

1305 203 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรโยธา

               (Applied Mathematics for Civil Engineers)        

3(3-0-6)

1305 213 การสำรวจ (Surveying)

3(3-0-6)

1305 214 ปฏิบัติการสำรวจ (Surveying Laboratory)

1(0-3-0)

1305 215 การฝึกงานสำรวจภาคสนาม (Practical Training in Surveying)                       

1(0-3-0)

1305 231 กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)

3(3-0-6)

1305 233 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics Laboratory) 

1(0-3-0)

สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาปี 3

 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                          

 

1305 250 วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic Engineering) 

3(3-0-6)

1305 320 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural Theory)

3(3-0-6)

1305 321 การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis)

3(3-0-6)

1305 341 กลศาสตร์ดิน (Soil Mechanics)

3(3-0-6)

1305 342 ปฏิบัติการกลศาสตร์ดิน (Soil Mechanics Laboratory)

1(0-3-0)

1305 372 ปฏิบัติการวิศวกรรมทาง (Highway Engineering Laboratory)

1(0-3-0)

1305 390 การฝึกงาน (Practical Training)

1 หน่วยกิต

1305 423 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

4(3-3-6)

1305 494 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 (Civil Engineering Project I)          

1(0-3-6)

สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาปี 4

 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                          

 

1305 322 ปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering Laboratory)

1(0-3-0)

1305 343 วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)

4(3-3-6)

1305 360 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล

               (Water Supply and Sanitary Engineering)

3(3-0-6)

1305 432 การจัดการและเทคนิคการก่อสร้าง

                (Construction Technique and Management)

3(3-0-6)               

1305 492 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Seminar)

1(0-3-0)

1305 495 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 (Civil Engineering Project II)         

1(0-3-6)

กลุ่มวิชาชีพเลือก                                            

 

1305 487 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมโครงสร้าง

                 (Computer Software in Structural Engineering)  

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

1305 496 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมโครงสร้าง

                (Special Topics in Structural Engineering)

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย

1305 436 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Concrete Technology)                             

ผศ.ดร. ธนภร ทวีวุฒิ

1305 446 วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้อม (Geoenvironmental Engineering)  

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล

1305 498 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมปฐพี

                (Special Topics in Geotechnical Engineering)

ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์

1305 413 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับวิศวกร

                (Geographic Information System for Engineers)

ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ