ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ที่ปรึกษา CE26

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา รหัส 65

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
1 65130040225 นาย ก้องภพ เนื้ออ่อน ดร.รัตนาภรณ์ แก้วกลึงกลม
2 65130040375 นาย กิตติณัฏฐ์ ทิวาพัฒน์ ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
3 65130040627 นาย เกียรติศักดิ์ สิงหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
4 65130040742 นางสาว งามตา จำปาหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
5 65130040751 นาย จอมพล สิงห์อ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
6 65130040944 นาย จิระโชติ ยะริรมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
7 65130041077 นาย เจตพล ศิลาฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
8 65130041110 นาย เจษฎา สมบัติ ดร.รัตนาภรณ์ แก้วกลึงกลม
9 65130041178 นาย เฉลิมชัย สมเสนาะ ดร.รัตนาภรณ์ แก้วกลึงกลม
10 65130041271 นางสาว ชนิสรา การินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
11 65130041286 นางสาว ชมพู่ กุลสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
12 65130041460 นาย ชินดนัย พิลาวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
13 65130041532 นาย ไชยวัฒน์ เจนจบ ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
14 65130041558 นาย ไซฟูล ดอนิ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
15 65130041615 นาย ฐิติพงศ์ อมรสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
16 65130041752 นาย ณัฐธนะชัย รฐาสุขหิรัญโรจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
17 65130041776 นาย ณัฐนันท์ งามเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
18 65130041798 นาย ณัฐพงศ์ คำบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
19 65130041831 นาย ณัฐพงษ์ ทองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
20 65130041945 นาย ณัฐภูมิ สนใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
21 65130042047 นางสาว ดุสิตา อินชู ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
22 65130042067 นาย ทนงศักดิ์ บำเพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
23 65130042241 นาย ธนพัทธ์ สาระบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
24 65130042311 นาย ธนวัฒน์ วรรณโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
25 65130042379 นาย ธนากร บุญยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
26 65130042418 นาย ธนาวัฒน์ คุณเลิศ ดร.รัตนาภรณ์ แก้วกลึงกลม
27 65130042436 นาย ธนาวุฒิ นิรงบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
28 65130042476 นาย ธรรมธัช หล้าธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
29 65130042520 นาย ธราดล ศรีขันซ้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
30 65130042551 นาย ธัญเทพ ร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
31 65130042575 นาย ธันวา ดีวันไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
32 65130042663 นาย ธีรเทพ ศรีชมภู ดร.รัตนาภรณ์ แก้วกลึงกลม
33 65130042676 นาย ธีร์ธวัช โกพัตรา ดร.รัตนาภรณ์ แก้วกลึงกลม
34 65130042724 นาย ธีรภัทร์ สาครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
35 65130043107 นางสาว นิชากร ขันธิสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
36 65130043198 นาย นูรอาลามีน บีรู รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
37 65130043396 นางสาว ปฐมาวดี แก้วคำสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
38 65130043402 นางสาว ปฐมาวดี ลาภจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
39 65130043468 นาย ประพฤทธิ์ ชาวมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
40 65130043657 นางสาว ปาริชาติ พยอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
41 65130043686 นาย ปิยพัชร์ บุญบรรเทิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
42 65130043750 นาย พงศ์พิสิษฐ์ วงษ์ตางตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
43 65130043796 นาย พงศ์ศิริ ศิริจันดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
44 65130043846 นางสาว พนิดา ดาญาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
45 65130043855 นางสาว พรชิตา บัวถา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
46 65130043879 นางสาว พรธิดี เปล่งศรีชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
47 65130043976 นาย พลวัฒน์ จันทะกูต รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
48 65130044087 นางสาว พันณิตา กระกร่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
49 65130044094 นาย พันธกานต์ ธรรมรัศม์โชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
50 65130044104 นางสาว พิชญ์สินี มาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
51 65130044281 นาย พีรวิศญ์ ทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
52 65130044544 นาย ภานุพงศ์ ชัยชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
53 65130044623 นาย ภูตะวัน รักษ์รู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
54 65130044638 นาย ภูธเนศ คำลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
55 65130044731 นาย ภูวเนตร พฤกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
56 65130044863 นางสาว ยลรดี คงตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
57 65130044904 นาย รชต รัตนพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
58 65130045114 นางสาว ลักษณาวดี สร้อยแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
59 65130045158 นางสาว วชิรญา นวลจันทร์ ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
60 65130045172 นางสาว วชิราภรณ์ โคตวัน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
61 65130045194 นางสาว วรณัฏฐ์ เกียรติชัยคุณ ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
62 65130045312 นาย วัชชิระ สีหาบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
63 65130045507 นางสาว วิรดา บุญทอง รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
64 65130045756 นาย ศักราช พรหมโลกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
65 65130046027 นางสาว ศุภรัตน์ ศรีฮาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
66 65130046087 นาย สมชาย พุทธาสมศรี ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
67 65130046218 นาย สิทธิศักดิ์ ไมเลิศหล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
68 65130046313 นางสาว สุดารัตน์ ธรรมวิฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
69 65130046348 นาย สุธนัย น้อยใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
70 65130046610 นาย แสงมณี เทียบชิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
71 65130046623 นางสาว โสชญา จันทรังษี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
72 65130046821 นาย อภิชาติ กาญจนศิริรัตน์ ดร.รัตนาภรณ์ แก้วกลึงกลม
73 65130046898 นาย อภิรักษ์ วันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
74 65130046959 นาย อภิสิทธิ์ แสนวิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
75 65130047080 นาย อัครพล อยู่เย็น รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
76 65130047143 นาย อัมรินทร์ ทองเหลือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
77 65130047334 นางสาว อุบลวรรณ กั้วมาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
78 65130047341 นาย เอกชน แซ่ลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์