ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ที่ปรึกษา CE25

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
1 64130040037 นายกมลวิสข์ ฉิมประเสริฐ ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
2 64130040044 นายกรกฎ ปามุทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
3 64130040053 นายกรวรรธ สัมฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
4 64130040064 นายกฤชฌากร คณานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
5 64130040109 นางสาวกัญญารัตน์ บุพโต ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
6 64130040145 นางสาวกิตติยา แสนทวีสุข ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
7 64130040178 นางสาวกุณชรภัทร กิ่งสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
8 64130040202 นางสาวเกศกนก โลหะชิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
9 64130040307 นายครรชิต ศรีนวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
10 64130040318 นายจตุพร ยอดทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
11 64130040376 นางสาวจารุวรรณ ตะนุเรือง ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
12 64130040459 นางสาวจุฑามาศ เดชบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
13 64130040503 นายเจตพล วงค์หวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
14 64130040549 นายเฉลิมศักดิ์ กระโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
15 64130040587 นางสาวชนิดา โสตะวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
16 64130040615 นายชลณธา ศรีเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
17 64130040659 นางสาวช่อผกา เนาคำแพง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
18 64130040660 นายชัยกฤต เจริญสุข รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
19 64130040743 นายชินบัญชร ยืนมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
20 64130040798 นายณัฐกมล พิกุลศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
21 64130040826 นางสาวณัฐชญาภา รวยดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
22 64130040848 นายณัฐนนท์ สีเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
23 64130040990 นายเดชดำรงค์ พิลาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
24 64130041009 นายตรีสุวรรณ เนืองนันท์ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
25 64130041065 นายธนกฤต กุลจรัสธาดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
26 64130041111 นางสาวธนพร บุญศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
27 64130041155 นายธนภัทร ไชยภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
28 64130041214 นายธนากร อินทนู รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
29 64130041272 นายธวัชชัย กุจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
30 64130041322 นางสาวธิยดา จรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
31 64130041337 นายธีรชัย บุดทัศมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
32 64130041429 นายนพรัตน์ ฤทธิ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
33 64130041540 นางสาวนันทวรรณ กนกหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
34 64130041560 นายนันทวุฒิ สุวรรณเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
35 64130041629 นายปกรณ์ เหมกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
36 64130041887 นายปิยะรัฐ เมืองปากโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
37 64130041900 นางสาวปุริมกัญญา ลาลุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
38 64130041966 นางสาวพรปทุม มะยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
39 64130042048 นางสาวพัชรินทร์ บุบผาสังข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
40 64130042071 นายพายุ คงนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
41 64130042206 นางสาวพุทธรัตน์ สามี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
42 64130042347 นางสาวภัทรวดี สร้อยพาบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
43 64130042356 นางสาวภัทรวรินทร์ อุดมมหาราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
44 64130042419 นายภาณุพงศ์ ทองครบุรี ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
45 64130042464 นายภูริพัฒน์ สีอ่อน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
46 64130042581 นางสาวรัชดาภรณ์ จันปัญญา รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
47 64130042644 นายรัตน์ติกร อุนาภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
48 64130042664 นายรุ่งตะวัน พลรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
49 64130042677 นางสาวรุ่งนภา อ่อนหยัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
50 64130042701 นายเรวัต แสนอุบล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
51 64130042712 นายเรวัติ วงตะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
52 64130042862 นางสาววิจิตรา ผกาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
53 64130042880 นายวินัย ศรีโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
54 64130042958 นายวีรวัฒน์ พลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
55 64130042969 นายวีรศักดิ์ ศรีมุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
56 64130042994 นายศตวรรษ หนูสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
57 64130043007 นายศรายุทธ สมรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
58 64130043043 นางสาวศศิวิมล สีสด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
59 64130043052 นายศักดา วิชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
60 64130043182 นายศุภฤกษ์ ศรีสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
61 64130043201 นายสดุดี ดวงใจ ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
62 64130043212 นายสมเดช พรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
63 64130043230 นายสหพล นิลบารันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
64 64130043267 นายสิทธิโชค กำลังหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
65 64130043270 นายสิทธิศักดิ์ สิทธิสังข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
66 64130043320 นางสาวสุชาวดี ขุนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
67 64130043342 นางสาวสุฑารัตน์ ตันสุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
68 64130043397 นางสาวสุธาศิณี เงาะเศษ ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
69 64130043568 นายอดิเทพ อาธนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
70 64130043593 นายอนันต์ ดอกเด็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
71 64130043672 นางสาวอรทัย บานแย้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
72 64130043687 นางสาวอรปรียา มูลหาร รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
73 64130043762 นายอลงกรณ์ เวชศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
74 64130043825 นายอาภากร ใจศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
75 64130043856 นายอิทธิวัฒน์ บริรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
76 64130043919 นายเอนกพงศ์ ผิวบาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
77 64130043977 นายเกื้อกูล แก่นกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
78 64130044004 นายจิรภาส ทองมนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
79 64130044028 นายจิรายุ สานต๊ะ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
80 64130044222 นายนนท์ปวิธ เตโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
81 64130044466 นายศรัณย์ ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
82 64130044655 นางสาวขวัญภิรมย์ ชัยยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
83 64130044666 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
84 64130044934 นางสาววรินญา ภูสมหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
85 64130044996 นางสาวศรัณณี แสงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
86 64130045058 นางสาวสุภาภรณ์ สีดำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
87 64130045087 นายอธิปัตย์ เธียรสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
88 64130045115 นายอัษฎาวุฒ พรสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
89 64130045128 นางสาวอารดา พลวงค์ษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
90 64130045313 นายวชิรวิทย์ ฉิมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
91 64130045357 นางสาวสุธาสินี อุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
92 64130045368 นางสาวสุพัตรา ทาลุมพุก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
93 64130045393 นางสาวอนุสรา ชัยสอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
94 64130045683 นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ราศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ