ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ที่ปรึกษา CE24

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
1 63130040126 นาย จรัสพัฒน์ ณุวงษ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
2 63130040131 นางสาว จันทิมา เนื้อทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
3 63130040168 นาย ฉัตริน กัณหารินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
4 63130040193 นาย ชัยวิบูลย์ สารปัญญา ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
5 63130040241 นาย ฐิติวัฒน์ มูลสิน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
6 63130040274 นางสาว ณัฐธิดา เพชรสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
7 63130040300 นางสาว ณัฐสุรางค์ ประชุมรักษ์ ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
8 63130040311 นาย ณัทธนกฤต สมหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
9 63130040346 นางสาว ดาราวลี พรมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
10 63130040407 นาย ธนพล สายทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
11 63130040463 นาย ธราดล สุวะมาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
12 63130040520 นาย นันทิพัฒน์ โพธิ์ใบกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
13 63130040597 นางสาว ปวีณา ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
14 63130040724 นางสาว ภัทรดา คำใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
15 63130040779 นาย ยุธกานต์ แพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
16 63130040841 นาย วนศักดิ์ ปกครอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
17 63130040926 นาย สาธินันท์ ผิวทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
18 63130040971 นางสาว สุปราณี ดวงหม่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
19 63130041002 นาย สุวรรณภัทร์ ธนพรชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
20 63130041149 นางสาว กนกพร ประชาราษฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
21 63130041220 นาย กรณินทร์ มุ่งหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
22 63130041242 นาย กฤติน โชคหิรัญนาคิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
23 63130041262 นาย กฤษฎา ทองขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
24 63130041275 นาย กฤษณพงศ์ สุดโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
25 63130041370 นาย กิติพันธ์ ดลโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
26 63130041507 นางสาว จารุวรรณ สาคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
27 63130041576 นาย จิรายุ แสงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
28 63130041817 นางสาว ชุติมณฑน์ สิงคเสลิต ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
29 63130041820 นางสาว ชุติมา วิเท่ห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
30 63130041994 นาย ณัฐวุฒิ กาญจนธเนศ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
31 63130042142 นางสาว ทิพวรรณ ทามาดาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
32 63130042151 นางสาว ทิพวรรณ พันธ์น้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
33 63130042175 นาย ธนกฤต ว่องไว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
34 63130042333 นาย ธนาวัฒน์ คำเทพ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
35 63130042360 นางสาว ธัญญาพร ชมชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
36 63130042430 นาย ธีระภัตร เหล่าออง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
37 63130042656 นาย บพิตร ชัยศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
38 63130042740 นางสาว ปนัสยา มาลัย ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
39 63130042760 นาย ปรเมษฐ์ ศรีจันทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
40 63130042883 นาย ปิยะวัฒน์ มาลาหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
41 63130042980 นางสาว พรรพสา แสงวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
42 63130043309 นาย ภาณุ ฉายเเสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
43 63130043417 นาย ยุทธนา หินพราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
44 63130043442 นาย ระพี นาชัยเวียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
45 63130043596 นาย วรโชติ น้อยเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
46 63130043617 นาย วรวิทย์ คำตา รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
47 63130043651 นางสาว วิญาดา ยามา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
48 63130043709 นางสาว วิสารัตน์ แก้วกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
49 63130043778 นางสาว ศรุตา ดีละ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
50 63130043783 นางสาว ศศิธร นามศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
51 63130043912 นาย สรศักดิ์ วิเศษทักษิณ ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
52 63130043956 นางสาว สาริศา ไทธานี ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
53 63130044021 นางสาว สุขชฎา ไชยช่วย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
54 63130044043 นางสาว สุดารัตน์ จันทร์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
55 63130044063 นางสาว สุทธิดา จอมคำสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
56 63130044076 นาย สุธินัน ศรีทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
57 63130044164 นางสาว เสาวภา ธรรมธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
58 63130044270 นาย อภินันท์ ผ่านสำแดง รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
59 63130044320 นาย อภิสิทธิ์ สระคำจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
60 63130044380 นางสาว อรวรรณ คำเหลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
61 63130044502 นางสาว อารียา สืบสิมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล
62 63130044548 นาย อุดมศักดิ์ กัญตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
63 63130044571 นาย มัณฑนศักดิ์ ชื่นจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
64 63130044603 นาย พงศกร บุญภิละ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
65 63130044627 นาย แสงเทียน พันธ์โชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
66 63130044717 นาย เจษฎาภรณ์ เสนใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์
67 63130044937 นาย ณัฐพล ปาสานัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
68 63130045006 นางสาว เพ็ญพิชญา ถุงทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล