ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
งานพัฒนานักศึกษา
     ทุนการศึกษาให้เปล่า
     กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.กรอ.)
     ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มต่าง ๆ (ด้านงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา)
     แบบฟอร์ม ระดับปริญญาตรี
     แบบฟอร์ม ระดับบัณฑิตศึกษา
     แบบฟอร์มออนไลน์ ระดับปริญญาตรี
กฏหมายต่าง ๆ (ด้านงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา)
     กฎหมาย ระดับปริญญาตรี
     กฎหมาย ระดับบัณฑิตศึกษา
เอกสาร ขั้นตอน แนวปฏิบัติ คู่มือต่าง ๆ (ด้านงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา)
     เอกสาร ขั้นตอน แนวปฏิบัติ คู่มือ ระดับปริญญาตรี
     เอกสาร ขั้นตอน แนวปฏิบัติ คู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา